સરકારી કર્મચારીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક બદલ શિક્ષાની જોગવાઈઓ, શિક્ષક મહેકમની સંપૂર્ણ માહિતી, બાળકોને ઉપયોગી પ્રાર્થના-ધુન ENGLISH SPOKEN APP | www.kamalking.in

સરકારી કર્મચારીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક બદલ શિક્ષાની જોગવાઈઓ, શિક્ષક મહેકમની સંપૂર્ણ માહિતી, બાળકોને ઉપયોગી પ્રાર્થના-ધુન ENGLISH SPOKEN APP

Useful circular dated regarding student/teacher standard set up in primary schools

સરકારી કર્મચારીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક બદલ શિક્ષાની જોગવાઈઓ, શિક્ષક મહેકમની સંપૂર્ણ માહિતી, બાળકોને ઉપયોગી પ્રાર્થના-ધુન

Students and professionals from 130+ countries use ELSA to learn English fast.
Spoken English, Online English Learning and practice app

ELSA (English Language Speech Assistant) is an English pronunciation app that helps you speak English confidently and clearly.

Over 10 MILLION people have used ELSA’s award winning, artificially intelligent speech-recognition technology to learn English pronunciation.

ELSA can help you:

- Study English for your IELTS, TOEFL, TOEIC exams, and even for your ESL classes.

- Learn essential English conversations and phrases before your travel trip.

- Practice English related to your field to advance your career.

Students and working professionals from over 130+ countries use ELSA to learn English fast.

Trusted by English Learners and Industry Experts

- Honorable Mention in the AI and Data category of Fast Company's 2020 World Changing Ideas Awards

- Top100 Influencers in State of EdTech Report by EdTech Digest 2020

- Grand Winner at SXSWEdu Launch 2016

- Gold Winner for “The Best Digital Learning App” by Reimagine Education 2021

- Education App on ProductHunt 2016

- Mentioned by TechCrunch, Forbes, Mashable, VentureBeat, Yahoo, Salma Hayek, and more

સરકારી કર્મચારી સાથે ગેરવર્તણૂક બદલ ફોજદારી ગુન્હાની જાણકારી અહી ક્લિક કરો

Discover Your Speaking Proficiency and Score!

- Take a speech test that’s written by world-class experts and receive a detailed report of your pronunciation strengths and weaknesses. Learning a new language is easy if you know what to focus on.

Become Bilingual Quickly

- Learn English with an AI speech coach. Our AI will select the best bite-sized lessons to help you sound like a native speaker.

- Practice from over 1,600 lessons covering all English sounds and over 40 topics ranging from travel tips to job interviews for you to explore.

- Use ELSA’s English Dictionary to look up words and practice speaking them. You’ll be able to see how you compare to a native speaker and receive feedback to improve.

Improve Quickly with Speaking Challenges!

- Practice English with fun language games that cover core English skills like pronunciation, word stress, rhythm, intonation, listening, and conversation.

- After you speak a phrase, within seconds you’ll be able to (1) compare your voice to a native speaker, (2) receive instruction on how to correct yourself, (3) get feedback on other sounds via IPA through the Advanced Feedback feature, and (4) watch a video that shows you how to produce those challenging sounds

- The secret to being bilingual is practicing in bite-sized amounts and receiving meaningful feedback along the way.

Helo ઈંગ્લીશ એપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

અંગ્રેજી બોલવાની LIVE પ્રેક્ટિસ કરવા આ એપ ડાઉનલોડ કરો

એપ દ્વારા 30 દિવસમાં અંગ્રેજી બોલતા શીખો

અહીંથી જુઓ કોર્ષ વિડીયો

સ્પોકન ઈંગ્લીશ એપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

ELSA Pro Subscription

Subscribe to ELSA Pro for premium lessons and features! ELSA Pro comes with great benefits such as:

- Access to 1,600+ bite-sized lessons and 40+ essential topics such as: American Culture, Travel 101, Job Interviews, Everyday English Conversations, Basic English Phrases, and much more!

- Customized training to improve your pronunciation.

- Tracking tools to help you see your progress in all essential skills like pronunciation, conversation, intonation, rhythm, stress and listening.


સરકારી કર્મચારી સાથે ગેરવર્તણૂક બદલ ફોજદારી ગુન્હાની જાણકારી અહી ક્લિક કરો

Std. 1 to 5 (Primary) and Std. 6 to 8 (Upper Primary) department, the quantity of teachers to be met, certified formation and operational teachers will carry out to be calculated.

The department in which the teacher's work has to be considered as a teacher working in that department. 

ધોરણ 1 થી 8 શિક્ષક મહેકમની ગણતરીનો પરીપત્ર
કેટલા બાળકોએ કેટલા શિક્ષક મળે તેની ઓફિસિયલ માહિતી:
Click here to read 1 to 5
Click here to read 6 to 8

प्रार्थना भजन धुन के लिए यहां क्लिक करें

THANKS FOR DAILY VISIT WWW.KAMALKING.IN FOR ALL TYPES OF LATEST UPDATES LIKE JOBS, BHARTI, RECRUITMENT, RESULTS, ANSWER KEY, PAPER SOLUTIONS, MERIT LISTS, HALL TICKETS, CALL LETTERS, CCC EXAM INFORMATION, PARIPATRA, STUDY MATERIALS, SCHOOL USEFUL PATRAK, PDF, FILES ETC

SO KEEP VISITING WWW.KAMALKING.IN REGULARLY AND TELL YOUR ALL FRIENDS ABOUT WWW.KAMALKING.IN

સરકારી કર્મચારીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક બદલ શિક્ષાની જોગવાઈઓ, શિક્ષક મહેકમની સંપૂર્ણ માહિતી, બાળકોને ઉપયોગી પ્રાર્થના-ધુન જેવી અગત્યની માહિતી ઉપર લીંક પર ટચ/ક્લિક કરતાં જોવા મળશે.


For Best View Please Open This Website In CHROME / OPERA Browser

Subscribe to receive free email updates: