Search This Website

05 June, 2019

Gujarat Rajya ni Prathmik shalaoma Vacation nahi lambavay

Gujarat Rajya ni Prathmik shalaoma Vacation nahi lambavay

Gujarat Rajya ni Prathmik shalaoma Vacation nahi lambavay

Shixanmantri shree Bhupendrasinh chudasama sahebni jaherat

Vacation niyat tarikh sudhi j chalu raheshe.

10 June thi shalao start thashe.

Read News in Gujarati : Click here